Privatlivspolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. 

1.1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Go’on Gruppen A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Go’on Gruppen A/S

Niels Bohrs Vej 17B

8660 Skanderborg

CVR-nr.: 31877385

Telefon: 97841032

Mail: info@goongruppen.dk

1.2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: info@goongruppen.dk
 • På telefon: 97841032
 • Ved brev: Go’on Gruppen A/S, att. ”databeskyttelsesrådgiver

1.3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Fakturering
 • Kundesupport
 • Beskyttelse, sikkerhed og konfliktløsning
 • Analyse af produktydelse
 • Kommunikation og løbende opfølgning

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Som bogføringspligtige skal vi opbevare bogførings- og regnskabsmateriale på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. Opbevaringen skal ske på en måde, som i hele opbevaringsperioden gør det muligt selvstændigt og entydigt at finde frem til bogførings- og regnskabsmaterialet.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger ((delvist)) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er kundeforholdet.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige kontaktoplysninger, navn, adresse, telefonnummer og mail.
 • Ordrehistorik

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

 • Vi videregiver aldrig oplysninger om vores kunder og vil aldrig komme til det.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører heller ikke dine personoplysninger til andre lande uden for EU og EØS. 

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra

I forbindelse med din ansøgning om kundeforhold hos Go’on Gruppen A/S.

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Det er ikke muligt at fastsætte et konkret tidsrum for hvornår dine oplysninger slettes, men efter fem års inaktivitet er vi ikke underlagt bogføringslovens opbevaringspligt og dit kundeforhold vil derfor blive slettet. 

9. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

10. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. 

RET TIL AT SE OPLYSNINGER (INDSIGTSRET)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

RET TIL BERIGTIGELSE (RETTELSE)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

RET TIL SLETNING

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

RET TIL BEGRÆNSNING AF BEHANDLING

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

RET TIL INDSIGELSE

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

RET TIL AT TRANSMITTERE OPLYSNINGER (DATAPORTABILITET)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

11. Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.